IDEAS – projekt om breddad innovationsstödsförmåga och acceleratorsverksamhet.

IDEAS

KI Science Park och Region Stockholm tillsammans med KI Innovations (projektägare) är med i en satsning för att accelerera en hållbar tillväxt hos regionens post-inkuberade deep-techföretag samt utveckla stöd för kommersialiseringsbara idéer inom lifescience deeptech. Projektet heter IDEAS Innovation DEeptech life science Acceleration Stockholm.

Projektet IDEAS baserar sig på två tidigare förstudier med fokus på breddad innovationsstödsförmåga och acceleratorsverksamhet.

KI Innovations har genom förstudierna identifierat två tydliga behov. Ett behov av stöd till tidiga life science idéer som inte är kopplade till akademin och att dessa saknar ett affärsutvecklingsstöd idag. För det andra finns ett tydligt behov av ett förlängt stöd till bolag på väg mot marknad efter inkubatorsfasen. Förstudierna har också identifierat flera möjligheter framåt för att möta dessa olika behov.

Här kan man läsa om resultater från förstudierna.

Förstudieresultaten tas nu vidare i det strukturfondsfinansierade projektet – IDEAS med start nu under hösten 2022. Projektet genomförs tillsammans med KI Science Park och Region Stockholm.

Projektet IDEAS har identifierat  fyra olika delar/arbetspaket för att förenkla och förtydliga processen.

Arbetspaket 1 – Projektstyrning

Projektet administreras under ledning av en projektledare från KI Innovations. Till detta arbetspaket hör även kommunikation och finansiering.

Arbetspaket 2 – Ekosystemsutveckling

Ekosystemsutveckling syftar till att utveckla och kommunicera hur det regionala innovationsstödet ser ut och tydliggöra utbudet. Inom innovationsekosystemet innefattas de miljöer som främjar innovation och nyttiggörande.

Utvecklingsarbetet fokuserar på att arbeta för en samverkanskultur ur olika aspekter, däribland samverkan mellan stödaktörer, delade terapeutiska områden, geografiska områden eller nyttjande av lokaler exempelvis.

Inom arbetspaketet ingår även en pilot för framtagning av beslutsstöd som nyttjar patentdata för att bedöma kommersiell potential.

KI Science Park leder AP2 arbetet. Kontakt Sara Gunnerås.

Arbetspaket 3 – Utvidgat innovationsstöd

Under ledning av Region Stockholm kommer arbetspaket 3 att pilottesta en samverkansmodell för utvidgat innovationsstöd för typ-4 fall. Det innebär att idébärare utan akademisk anknytning inom deeptech life science, kan nyttja KI Innovations tjänster inom ramen för innovationskontorets erbjudande.

Arbetspaket 4 – Acceleratorn

Detta arbetspaket ligger även det under ledning av  KI Innovations är ansvariga för är att utveckla acceleratordelen.

Syftet med arbetspaket 4 är att utveckla och pilottesta en accelerator för post-inkubationsföretag. Vi har i förstudien identifierat att flera inkubationsbolag inom deep tech life science skulle behöva ytterligare stöd efter DRIVE-inkubatorn. Detta resulterade i åtta moduler med olika inriktning/fokus:

  • Kundkontakter/säljkanaler
  • Rådgivningserbjudanden
  • Investerarnätverk
  • EU-anslag
  • Lokaler
  • Hållbarhet
  • Säkerhet

Acceleratorprogrammet anpassas utifrån behoven av de antagna bolagen och ser olika ut för alla. Det kommer vara 5 bolag som antas till pilotacceleratorn som börjar 15 januari och slutar 15 juni. Håll utkik för antagningen här!

CONTACT

Wintana Woldemariam
Project Manager
wintana.woldemariam@kiinnovations.se

CONTACT KI SCIENCE PARK

Sara Gunnerås
COO KI Science Park
sara.gunneras@kisciencepark.se